Tidskonstruktioner i hållbara organisationer

Forskarna i projektet ska undersöka hur temporala strukturer skrivs in och reproduceras i organisationer och påverkar deras förmåga att utveckla miljömässigt hållbara arbetspraktiker. 

Tidigare forskning har noterat hur organisationers förmåga att utveckla hållbara arbetspraktiker är beroende av deras förmåga att hantera de intertemporala spänningarna som uppstår i arbetet med att balansera kortsiktiga ekonomiska överväganden och långsiktiga miljömässiga överväganden. Trots det så figurerar den tidsmässiga dimensionen ofta endast implicit, eller inte alls, i organisatorisk hållbarhetsforskning. 

Forskarna kommer att adressera detta tillkortakommande genom att studera hur olika temporala strukturer, inklusive temporala uppfattningar och orienteringar, reproduceras i och påverkar organisationers förmåga att utveckla hållbara arbetspraktiker. Genom att öka kunskapen om detta samband kan reflexiviteten och effektiviteten ökas i utformningen och implementeringen av hållbarhetsorienterade strategier och metoder. 

Projektet antar ett sociomateriellt perspektiv med ett särskilt fokus mot hur materiella objekt, miljöer, och teknologier fungerar som medproducenter av temporala strukturer som styr organisationers strategiska hållbarhetsarbete. 

Etnografiska metoder kommer att användas för att undersöka organisationer som inom sina respektive branscher spelar ledande roller i att utveckla miljömässigt hållbara verksamheter. På så sätt kommer projektet att identifiera "best practices" som kan inspirera andra aktörer, inklusive framtida ledare, att skapa mer hållbara organisationer.

Projekt:
”Time to act sustainably: How temporal structures condition the development of sustainable work practices” (Hur temporala strukturer skrivs in och reproduceras i organisationer och påverkar deras förmåga att utveckla miljömässigt hållbara arbetspraktiker)

Huvudsökande:
Docent Lotta Hultin

Medsökande:
Handelshögskolan
Magnus Mähring

Lärosäte:
Stockholms universitet

Beviljat anslag:
4,9 miljoner kronor