Wallenbergstiftelsernas anslag 2019 – 2,4 miljarder

Under 2019 anslogs totalt 2,4 miljarder kronor. Huvuddelen av Wallenbergstiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger också betydande anslag till bland annat samhällsvetenskap, humaniora, utbildning och arkeologi.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av familjen Wallenberg eller bildade till minne av familjemedlemmar.

Av de totalt 2,4 miljarder kronorna anslog de tre största Stiftelserna: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, 2,3 miljarder kronor.

För att kunna ge en samlad bild av Stiftelsernas anslag till svensk forskning och utbildning så publicerar Wallenbergstiftelserna varje år en förteckning med kortare beskrivningar över anslag som beslutats inom de tre största Stiftelserna under det gångna året. 

– Det är glädjande att Stiftelserna kan fortsätta att anslå belopp i storleksordningen 2,4 miljarder kronor och till och med öka anslagen jämfört med föregående år. Detta kan ske tack vare fortsatt ökade utdelningar från de bolag som ingår i Stiftelsernas innehav i Investor och FAM. Bolagen bidrar på så vis också till att utveckla Sverige som forskningsnation och ge excellenta forskare från hela världen förutsättningar för nya forskningsgenombrott. Senaste 10 åren har Wallenbergstiftelserna anslagit närmare 19 miljarder kronor, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i en kommentar.

Förutom anslag från de tre största Wallenbergstiftelserna ges betydande anslag och stipendier inom t.ex. rättsvetenskap, arkeologi och konsthistoria samt stipendier för masterstudier i utlandet.

Anslag beviljade av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (MAW):

Strategiska satsningar 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kan tid efter annan, ge riktade anslag till grundforskning och kompetensuppbyggnad för att stödja utveckling av ny kunskap och teknologi som kan bidra till Sveriges långsiktiga utveckling som forsknings- och industrination.

Följande långsiktiga strategiska satsningar pågår för närvarande:

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP
WASP är en kraftfull satsning på grundforskning, forskarutbildning och rekrytering inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvaruutveckling. Forskningsprogrammet ska bidra till en kunskapsuppbyggnad och utveckling inom ett stort antal områden där fordon, robotar och komplexa programvaruintensiva system med intelligens uppnår autonomi i växelverkan med människor. Kunskap som är avgörande för att Sverige ska kunna hänga med i utvecklingen mot det uppkopplade samhället där allt fler system också blir självstyrande. En viktig del av programmet är uppbyggnaden av en plattform för akademisk forskning och utbildning som kan växelverka med svensk industri. WASP-programmet kommer att rekrytera minst 60 forskargrupper till Sverige och driva en forskarskola med upp till 400 doktorander. Medfinansiering från universitet och svenska industriföretag uppgår till 1,3 miljarder.

 • KAW avsätter 4,2 miljarder kronor fram till 2029

Läs mer

WASP-HS
Som ett komplement till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses WASP-satsning har ett forskningsprogram skapats som ska undersöka de konsekvenser som följer av de teknikskiften som kommer – WASP-HS.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond satsar gemensamt på programmet som framför allt ska analysera etiska ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet.

 • MMW och MAW avsätter 660 miljoner kronor fram till 2029

Läs mer

Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT
Centret ska bygga en bred kompetens inom områdena kvantsensorer, kvantsimulatorer, kvantkommunikation samt kvantdatorer men har också som mål att bygga en svensk 100 qbits kvantdator.

Liksom för WASP ligger tyngdpunkten för WACQT på långsiktigt kompetensbyggande genom att bygga upp en stor forskarskola och rekrytera unga forskare från resten av världen till Sverige. Inom centret finns även ett samarbete med svensk industri.

 • KAW avsätter 1 miljard kronor fram till 2029

Läs mer

Livsvetenskap
Under många år har stora anslag beviljats inom life scienceområdet som resulterat i att Stiftelserna på flera sätt varit med och utvecklat Sverige till en mycket framstående life science nation. Under 2014 togs ett inriktningsbeslut att göra ytterligare en kraftfull, samlad satsning inom livsvetenskaperna fokuserat till SciLifeLab i Stockholm-Uppsala och fyra centra i molekylärmedicin i Lund, Göteborg, Linköping och Umeå.  

 • KAW avsätter 2,5 miljarder kronor fram till 2026

Läs mer

Proteinforskning
Wallenberg Center for Protein Research, WCPR, är en kraftsamling kring forskning om proteiner och biologiska läkemedel.  I framtiden förväntas många fler sjukdomar behandlas med hjälp av biologiska molekyler, främst baserade på antikroppar

 •  KAW avsätter 400 miljoner kronor fram till 2023

Läs mer

Wallenberg Wood Science Center
Forskningen vid Wallenberg Wood Science Center fokuserar på att möjliggöra nya produkter från svensk skogsråvara genom att utnyttja mer av träet komponenter och fiberns egenskaper. Hållbara förpackningar, organisk elektronik och förnyelsebara material som ersätter oljebaserade produkter är fokusområden.

 • KAW har avsatt 850 miljoner kronor för perioden 2008–2028

Läs mer

MAX IV-laboratoriet
MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet är en av landets nationella infrastrukturer och en anläggning av världsklass. Sedan det första Max-laboratoriet skapades har Stiftelsen bidragit med över en miljard kronor till MAX-laboratorierna.

 • KAW har beviljat 740 miljoner kronor de senaste sju åren till MAX lab

Läs mer

Utbildning för ökad integration
Programmet ”Utbildning för ökad integration” är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna. Stöd har under året bland annat utgått till Jobbsprånget och NTA Digital (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien), Science Meet (Kungl. Vetenskapsakademien), Teach for Sweden, Science Centers i Stockholm, Göteborg och Malmö samt Fryshuset.

 • KAW, MMW och MAW har avsatt 300 Mkr för perioden 2016-2025

Individanslag 

Wallenberg Academy Fellows
Programmet är en långsiktig satsning på unga forskare som ges resurser under fem år för att kunna koncentrera sig på sin forskning, samtidigt som programmet bidrar till en ökad internationalisering av de svenska forskningsmiljöerna. Efter de första fem åren görs en utvärdering som ger forskarna möjlighet till ett förlängningsanslag i ytterligare fem år. Sedan 2017 utlyses programmet vartannat år.

Totalt har 203 unga forskare erhållit fellowsbidrag och Stiftelsen planerar att finansiera ytterligare upp till 100 unga forskare under de kommande åren.

 • KAW finansierar programmet med 4,1 Mdr kronor fram till 2029

Läs mer

Wallenberg Scholars
Programmet är femårigt med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år och riktar sig till landets bästa forskare med bevisad internationell konkurrenskraft. För närvarande finns 79 aktiva Wallenberg Scholars.

 • KAW finansierar programmet med 3,7 Mdr kronor fram till 2029

Läs mer

Wallenberg Clinical Scholars
Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården. Programmet omfattar totalt 25 forskare. Under 2019 utsågs fem Wallenberg Clinical Scholars.

 • KAW finansierar programmet med 600 miljoner kronor fram till 2026

Läs mer

Wallenberg Clinical Fellows
Projektets syfte är att stimulera svenska yngre läkares kliniska forskning. Programmet möjliggör att läkarna under 3 år kan ägna stor del av sin arbetstid åt medicinsk forskning. Tre forskare utsågs 2019.

 • MMW har finansierat programmet med 280 miljoner kronor fram till 2021.

Läs mer

Matematikprogrammet
För att Sverige ska kunna återta en internationell tätposition inom matematikområdet stödjs framstående matematikforskare under åren 2014-2029. 15 tjänster beviljades inom programmet 2019.

 • KAW finansierar programmet med 650 miljoner kronor fram till 2029

Läs mer

Postdoktorstipendier
Stipendierna vänder sig till yngre forskare som nyligen doktorerat och avser två års vistelse utomlands med möjlighet att få två års finansiering av en forskartjänst vid ett svenskt lärosäte när de återvänder. 
23 forskare har beviljats stipendium vid olika institutioner på Stanford University, vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Nanyang Technological University i Singapore samt inom life science på Broad Institute i Cambridge, USA.

 • KAW finansierar programmet med 550 miljoner kronor fram till 2029

Läs mer

Projektanslag 2019 

Stockholms universitet, anslag om 38 miljoner kronor för projektet "The obligate respiratory supercomplex - augmented biological energy conversion" (Ökad kunskap om cellens energifabriker kan bidra till nya läkemedel). 

Göteborgs universitet, anslag om 37 miljoner kronor för projektet "Active Matter Goes Smart" (Naturen som förebild i design av "smarta" partiklar).

Karolinska Institutet, anslag om 36,5 miljoner kronor för projektet "Changing the view on autoimmune disease based on positional cloning of the Ncf1 gene" (En ny princip för att hämma immunförsvaret).

Karolinska Institutet, anslag om 36 miljoner kronor för projektet "Mitochondrial Methyltransferases - From discovery to disease" (Vill knäcka gåtor kring cellernas energifabriker).

Lunds universitet, anslag om 35 miljoner kronor för projektet "Photofunctional Iron Complexes - updated application" (Han vill rädda klimatet med modern alkemi).

Uppsala universitet, anslag om 35 miljoner kronor för projektet "Unexplored Approaches to Organic Photoredox Catalysis" (De kastar nytt ljus över grönare syntesvägar för minskat avfall).

Linköpings universitet, anslag om 34,5 miljoner kronor för projektet "An ultra-fast system for mechanical pain signaling" (Ökad kunskap om kronisk smärta).

Karolinska Institutet, anslag om 34 miljoner kronor för projektet "Insights on the role of oligodendroglia in the origin and progression of multiple sclerosis" (Hjältar eller skurkar - forskarna vill förstå nervsystemets jokrar).

Linköpings universitet, anslag om 34 miljoner kronor för projektet "Multidisciplinary Design of Lead-Free Double Perovskite Alloys for Future Optoelectronics and Spintronics" (Nya legeringar för framtidens solceller).

Lunds universitet, anslag om 34 miljoner kronor för projektet "Towards CO2 neutral energy conversion using advanced laser diagnostics and modelling - COCALD" (Metall - nästa koldioxidneutrala bränsle?).

Stockholms universitet, anslag om 33,5 miljoner kronor för projektet "Gravity Meets Light" (Gravitationsstrålning ska ge nya svar om grundämnen och universums expansion). 

Stockholms universitet, anslag om 33 miljoner kronor, för projektet "Access to potent medical drugs through polymorph-specific crystallization enabled by ionic liquids" (Joniska vätskor kan bidra till mer effektiva läkemedel).

Uppsala universitet, anslag om 31,5 miljoner kronor för projektet "Breaking barriers to efficient immunotherapy of brain tumours" (Nya strategier för att behandla aggressiva hjärntumörer med immunterapi).

Karolinska Institutet, anslag om 28 miljoner kronor för projektet "Epigenomic states underlying aggressive inflammation and brain tissue loss in Multiple Sclerosis" (Försöker stoppa sjukdomsutveckling vid MS).

Stockholms universitet, anslag om 28 miljoner kronor för projektet "Dynamic Quantum Matter" (Vill förstå dynamiska processer i kvantmateria).

Sveriges lantbruksuniversitet, anslag om 28 miljoner kronor för projektet "Function of small RNAs as intra and inter-organismal communication signal" (Nya metoder för studier av gåtfulla kommunikations-molekyler hos växter).

Uppsala universitet, anslag om 28 miljoner kronor för projektet "Molecular evolution and design of G protein-coupled receptors with tailored ligand specificity" (Djupare kunskap om kroppens signalsystem kan leda till vassare läkemedel).

Lunds universitet, anslag om 26 miljoner kronor för projektet "Light Dark Matter" (Han vill lösa den mörka materians gåta).

Chalmers tekniska högskola, anslag om 25 miljoner kronor    för projektet ”Plasmon-exciton coupling at the attosecond-subnanometer scale: Tailoring strong light-matter interactions at room temperature” (De utforskar mötet mellan ljus och materia i rumstemperatur).

Uppsala universitet, anslag om 25 miljoner kronor för projektet "Designed for UPDATE: Next-Generation Embedded Systems" (Nästa generations system för uppdatering av inbyggd programvara).

Stockholms universitet, anslag om 7,8 miljoner kronor för projektet "Sustainability science, dialogues, and novel technologies for understanding and managing ocean ecosystem tradeoffs" (Utveckling av ny teknik och nya metoder för en integrerad förvaltning av Östersjöns resurser).

Jubileumsdonationen instiftad 1967 i anledning av Stiftelsens 50-årsjubileum. Donationen innebär stöd till lärosätena för stipendier till resor för vetenskapligt utbyte, främst till yngre forskare. 7,2 miljoner kronor.

Handelshögskolan i Stockholm, anslag om 6,5 miljoner kronor för projektet "Public Procurement of Functions - A Stepping Stone Towards A More Sustainable Future!" (Hållbara lösningar som kan hantera samhällets allvarliga klimat- resurs- och miljöutmaningar).

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien anslag om 6 miljoner kronor för projektet "Gröna sektorn för Sveriges framtid" (Gästprofessorer vid svenska universitet).

Umeå universitet, anslag om 6 miljoner kronor för projektet "Innovative statistical methods for standardized achievement tests to ensure comparability and fairness of test scores" (Standardiserade kunskapsprov för att säkerställa jämförbarhet och rättvisa av provpoäng).

Göteborgs universitet, anslag om 5,8 miljoner kronor för projektet "Properties of long horizon asset returns" (Ackumulerade avkastningar på finansiella tillgångar).

Stockholms universitet, anslag om 5,7 miljoner kronor för projektet "Neural Mechanisms of Auditory Awareness" (Neurofysiologiska mekanismer bakom ljudupplevelser).

Umeå universitet, anslag om 5,5 miljoner kronor för projektet "Political Trust and the Environment: Understanding Public Attitudes towards Taxes and Other Policies" (Betydelsen av politisk tillit).

Kronprinsessparets Stiftelse, anslag om 5 miljoner kronor stöd till programmet "Generation Pep".

Kungl. Musikaliska Akademien, anslag om 5 miljoner kronor för stöd till akademien Unga tankar om musik (UTOM).

Lunds universitet, anslag om 5 miljoner kronor för projektet "Based on a true story?" (Sann eller falsk berättelse?).

Umeå universitet, anslag om 5 miljoner kronor för projektet "Haldi stage 1 - Health and living conditions in Sápmi, Sweden " (Hälsoläget för det samiska folket i Sverige).

Stockholms universitet, anslag om 4,9 miljoner kronor för projektet "Distributional learning: Domain-specificity and the impact of social cues" (Hur går det till när små barn börjar lära sig talljudskategorier?).

Linnéuniversitetet, anslag om 4,7 miljoner kronor för projektet "Language processing: domain general or domain specific?" (Vilka förmågor använder vi när vi lär oss språk?). 

Stockholms universitet, anslag om 4,6 miljoner kronor för projektet "Voice Quality Dynamics in Speech Communication" (Forskning som kan ge mer människolikt röstbeteende hos robotar). 

Umeå universitet, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet "Choking under pressure: Linking math anxiety with math performance" (Hur hänger matteängslan ihop med matteprestation?).

Umeå universitet, anslag om 4 miljoner kronor för projektet "The power of one? – The long-term increase in one-person households in Sweden, 1900-2017" (Ensamhushållet i ett långt perspektiv).

Stiftelsen Berättarministeriet, 3 miljoner kronor till stöd för Volontäruppdraget.

Linköpings universitet, anslag om 2,6 miljoner kronor för projektet Wallenberg Gästprofessur vid Visualiseringscenter C.

Uppsala universitet, anslag om 2,4 miljoner kronor för projektet "Integration against all odds? A longitudinal cohort study of Ostjuden children in Sweden, 1880-1920" (Integration av judar från ryska tsarimperiet).

Uppsala universitet, anslag om 1,8 miljoner kronor för projektet ”Hunters as Farmers, Farmers as Hunters-animals, humans and landscapes in inland Scandinavia 1000 BCE-500 CE” (Studier av hur samhällena i Skandinaviens inlands skogsområden för ca 3 000 år sedan formades genom relationer till djur och landskap bortom utgångspunkten i en strikt uppdelning mellan det vilda och det tama).

Uppsala universitet, anslag om 1,5 miljoner kronor för projektet “East and West in the North: Archaeology With and Without Borders in Northern Fennoscandia” (Öst och Väst i Norr: Arkeologi med och utan gränser i Norra Fennoskandien).

Fryshuset, anslag om 1 miljon kronor för projektet ”Utbildning för unga i kriminella miljöer i Malmö”.

Nationalmuseum, anslag om 1 miljon kronor för projektet “History painting and sense of history - national subjects in the visual arts c. 1780-1830” (Historiemåleri och historiesyn – nationella motiv i konsten ca 1780-1830). 

Kungl. Akademien för de fria konsterna, anslag om 558 tusen kronor för projektet ”Principer och pragmatism - Konstakademiens elever, lärare och ledamöter under de första 150 åren”. 

Beviljade projektanslag om 6 mkr vardera inom WASP-HS programmet:

Chalmers tekniska högskola, anslag för projektet "The Rise of Social Drones: A Constructive Design Research Agenda" (En framtid med sociala drönare).

Göteborgs universitet, anslag för projektet "Professional Trust and Autonomous Systems" (Forskare ska studera misstro mot artificiell intelligens).

Göteborgs universitet, anslag för projektet "Gothenburg Research Initiative for Politically Emergent Systems (GRIPES)" (Dolda politiska budskap i form av "hundvisslor").

Institutet för Framtidsstudier, anslag för projektet "Predicting the diffusion of AI-applications" (Vill förutsäga hur artificiell intelligens sprids).

Karlstads universitet, anslag för projektet "Bias and methods of AI technology studying political behavior" (Studier av politiska budskap på sociala medier).

KTH, anslag för projektet "Ethics as Enacted through Movement - Shaping and Being Shaped by Autonomous Systems" (Nya rön om drönare och människor i samspel).

Linköpings universitet, anslag för projektet "The Emergence of Complex Intelligent Systems and The Future of Management" (Komplexa intelligent system och framtidens management).

Linköpings universitet, anslag för projektet "The ethics and social consequences of AI & caring robots. Learning trust, empathy and accountability" (Hur skapa tillit och empati i mötet mellan människa och robot?).

Lunds universitet, anslag för projektet "Quantum Law: The Legal Significance of Quantum Computing" (Rättsliga aspekter på kvantdatorer).

Lunds universitet, anslag för projektet "The imperfect creator creating the perfect: Ethics for autonomous systems/AI " (Etik för autonoma system och artificiell intelligens).

Lunds universitet, anslag för projektet "AI Transparency and Consumer Trust" (Hur stärks konsumenters tillit för artificiell intelligens?).

Umeå universitet, anslag för projektet "Digital Companions as Social Actors: Employing Socially Intelligent Systems for Managing Stress and Improving Emotional Wellbeing" (Digitala kompanjoners roll i hantering av stress).

Uppsala universitet, anslag för projektet "BioMe: Existential Challenges and Ethical Imperatives of Biometric AI in Everyday Lifeworlds" (Existentiella utmaningar och etiska frågor kring ansiktsigenkänning och biometrisk teknik).

Uppsala universitet, anslag för projektet "Artificial Intelligence, Democracy and Human Dignity" (Stark, självständig AI kan förändra hela samhället).

Uppsala universitet, anslag för projektet "The Labor-Market Impact of Firm-Level Adoption of AI and Autonomous Systems" (Robotar och AI:s påverkan på arbetsmarknaden).

Uppsala universitet, anslag för projektet "The New Scientific Revolution? AI and Big Data in Biomedicine" (Konsekvenser av AI inom biomedicinen).

Kontakt:

Oscar Stege Unger, Wallenberg Foundations
Tel: 070-624 20 59
E-post: oscar.stege.unger@wfab.se

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Sedan 1917 har Stiftelsen anslagit drygt 29 miljarder kronor och närmare 2 miljarder kronor har de senaste åren årligen beviljats excellent forskning och utbildning, vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.