Wallenbergstiftelsernas anslag 2018 – 2,2 miljarder kronor

Under 2018 anslogs totalt 2,2 miljarder kronor. Huvuddelen av Stiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger också betydande anslag till bland annat samhällsvetenskap, humaniora, utbildning och arkeologi.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av familjen Wallenberg eller bildade till minne av familjemedlemmar.

Av de totalt 2,2 miljarder kronorna anslog de tre största Stiftelserna: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, 2,1 miljarder kronor.

För att kunna ge en samlad bild av Stiftelsernas anslag till svensk forskning och utbildning så publicerar Wallenbergstiftelserna nedan en förteckning med kortare beskrivningar över anslag som beslutats inom de tre största Stiftelserna under året.

– De största Wallenbergstiftelserna har ett landsgagneligt uppdrag, det vill säga de ska gagna den svenska utvecklingen inom forskning och utbildning. Vi är mycket stolta och glada över att vi sedan 1917 kunnat stödja grundforskning vid svenska lärosäten och att vi på så vis varit med om att stärka Sverige som forskningsnation i över 100 år, säger Peter Wallenberg Jr ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i en kommentar.

Anslag beviljade av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond:

Strategiska Satsningar

Stiftelserna kan tid efter annan, genom riktade anslag till grundforskning, stödja utveckling av ny teknologi som kan bidra till Sveriges långsiktiga utveckling som forsknings- och industrination.

Följande långsiktiga strategiska satsningar pågår för närvarande:

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP
WASP är en kraftfull satsning på grundforskning, forskarutbildning och rekrytering inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvaruutveckling. Forskningsprogrammet ska bidra till en kunskapsuppbyggnad och utveckling inom ett stort antal områden där fordon, robotar och komplexa programvaruintensiva system med intelligens uppnår autonomi i växelverkan med människor. Kunskap som är avgörande för att svensk forskning ska hänga med i utvecklingen mot det uppkopplade samhället där allt fler system också blir självstyrande. En viktig del av programmet är uppbyggnaden av en plattform för akademisk forskning och utbildning som kan växelverka med svensk industri. WASP programmet kommer att rekrytera minst 60 forskargrupper till Sverige och driva en forskarskola med upp till 400 doktorander.

År 2017 beslutade Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse att genom en jubileumsdonation bevilja ett utökat anslag till WASP med 1 miljard kronor under tio år för att bygga kompetens inom olika delar av AI.

Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT
Centret ska bygga en bred kompetens inom områdena kvantsensorer, kvantsimulatorer, kvantkommunikation samt kvantdatorer men har också som mål att bygga en svensk 100 qbits kvantdator.

Liksom för WASP ligger tyngdpunkten för WACQT på långsiktigt kompetensbyggande genom att bygga stora forskarskolor och rekrytera unga forskare från resten av världen till Sverige. Inom centret finns även ett samarbete med svensk industri.

I jubileumsdonationen 2017 ingick ett anslag på 600 miljoner kronor för uppbyggnaden av WACQT.

 • 3,4 miljarder kronor fram till 2026 för WASP och WACQT programmen

Livsvetenskap
Under många år har stora anslag beviljats inom området som resulterat i att stiftelserna på flera sätt varit med och utvecklat Sverige till en framstående life science-nation. Under 2014 togs ett inriktningsbeslut att göra ytterligare en kraftfull, samlad satsning inom livsvetenskaperna.

 • 2,5 miljarder kronor fram till 2026

Proteinforskning
Wallenberg Center for Protein Research, WCPR, är en kraftsamling kring forskning om proteiner och biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel, som är gjorda utifrån kroppens egna proteiner, har revolutionerat medicinen och gjort det möjligt att behandla avancerade sjukdomar på ett nytt sätt.

I framtiden förväntas många fler sjukdomar behandlas med hjälp av biologiska molekyler, främst baserade på antikroppar

 • 340 miljoner kronor fram till 2023

Wallenberg Wood Science Center
Forskningen vid Wallenberg Wood Science Center fokuserar på att möjliggöra nya produkter från svensk skogsråvara genom att utnyttja mer av träet. Hållbara förpackningar, elektronik och implantat i kroppen är några potentiella produkter.

 • 450 miljoner kronor fram till 2028

MAX IV-laboratoriet
MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet har under 2018 beviljats 280 miljoner kronor till strålrör och utbyggd datalagringskapacitet. Sedan det första Max-laboratoriet skapades har Stiftelsen bidragit med över en miljard kronor till MAX-laboratorierna.

 • 740 miljoner kronor

Utbildning för ökad integration
Programmet ”Utbildning för ökad integration” är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien.

 • Gemensam satsning av Stiftelserna med totalt 300 miljoner kronor under en tioårsperiod

Läs mer om de strategiska anslagen

Individanslag

Wallenberg Academy Fellows
Programmet är en femårig satsning på unga forskare där de ges långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, samtidigt som programmet bidrar till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön. Efter de första fem åren görs en utvärdering som ger forskarna möjlighet till ett förlängningsanslag i ytterligare fem år. Sedan 2017 utlyses programmet vartannat år. Totalt har 174 unga forskare erhållit bidrag och stiftelsen planerar att finansiera ytterligare 150 unga forskare under kommande år

 • Programmet har beviljats 1,9 miljarder kronor, ytterligare 2 miljarder kronor beräknas avsättas tom 2029

Förlängningsanslag 2018

 

Wallenberg Scholars
Programmet är femårigt med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år. Programmet riktar sig till etablerade internationellt konkurrenskraftiga forskare.

 • Programmet har beviljats 900 miljoner kronor och 1 miljard kronor beräknas avsättas ytterligare tom 2029

Wallenberg Clinical Scholars
Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården. Programmet omfattar totalt 25 forskare.  Under 2018 utsågs fyra Wallenberg Clinical Scholars

 • 600 miljoner kronor fram till 2026

Läs mer

 

Wallenberg Clinical Fellows
Projektets syfte är att stimulera svenska yngre läkares kliniska forskning. Programmet möjliggör att läkarna under 3 år kan ägna stor del av sin arbetstid åt medicinsk forskning. En forskare utsågs 2018.

 • 5 miljoner kronor

Läs mer

 

Matematikprogrammet
För att Sverige ska kunna återta en internationell tätposition inom matematikområdet stödjs framstående matematikforskare under åren 2014-2026. Stödet beräknas till totalt 500 miljoner kronor över perioden. 14 tjänster beviljades inom programmet 2018.

 • 30 miljoner kronor

Läs mer

 

Postdoktorstipendier

Stipendierna vänder sig till yngre forskare som nyligen doktorerat och avser två års vistelse utomlands och med möjlighet att få två års finansiering av en forskartjänst vid ett svenskt lärosäte när de återvänder. Under 2018 har programmet öppnat upp för ansökningar även till Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Fem unga forskare har beviljats stipendium vid olika institutioner på Stanford University och två har beviljats stipendium inom life science på Broad Institute i Cambridge, USA.

 • 35 miljoner kronor

Läs mer

 

Anslag

Kungl. Vetenskapsakademien, anslag om 50 miljoner kronor för uppgradering av gemensamma möteslokaler i akademiens fastighet i Frescati.

Karolinska Institutet, anslag om 40,6 miljoner kronor för projektet ”Cell turnover in human health and disease” (Vill förstå hur nya celler bildas i hjärta och hjärna).

Stockholms universitet, anslag om 37,8 miljoner kronor för projektet ”Understanding the Dynamic Universe” (Olösta fundamentala frågor om vårt universum).

Stockholms universitet, anslag om 37,2 miljoner kronor för projektet ”Probing charge and mass-transfer reactions on the atomic level” (Fler ledtrådar till Vintergatans sammansättning)

Göteborgs universitet, anslag om 36,7 miljoner kronor för projektet ”Understanding the origin and heterogeneity of childhood neuroblastoma” (De söker nya behandlingar för barncancerformen neuroblastom).

Lunds universitet, anslag om 34,2 miljoner kronor för projektet ”Constraining past variations in the global biogeochemical silica cycle" (Kisel har avgörande inverkan på planetens klimat).

Linköpings universitet, anslag om 33,4 miljoner kronor för projektet ”Halvledare med stora bandgap för nästa generations kvant-komponenter” (Jakten på kvantbitar i rumstemperatur).

Stockholms universitet, anslag om 31,5 miljoner kronor för projektet ”The Birth of the Mitochondrial Ribosome” (Frågor ska besvaras om bildandet av mitoribosomer).

KTH, anslag om 31,2 miljoner kronor för projektet ”Translating mechanisms of cytotoxicity in natural killer cells and gamma-delta T cells into next generation cell-based cancer immunotherapy” (Bättre metoder för behandling av cancer).

Chalmers tekniska högskola, anslag om 30,7 miljoner kronor för projektet ”Unlocking The Full-dimensional Fiber Capacity” (Forskar för att frigöra full fiberoptisk kapacitet).

KTH, anslag om 30 miljoner kronor för projektet ”Novel Transient States in Quantum Matter” (Nya temporära tillstånd i kvantmaterial).

Karolinska Institutet, anslag om 29,4 miljoner kronor för projektet “Integrative Structural Biology of Mammalian Fertilization: Unveiling the Beginning of Life from Gametes to Atoms” (Försöker fånga befruktningens gåta på bild).

Stockholms universitet, anslag om 29,3 miljoner kronor för projektet ”Organofluorines: anthropogenic small-molecules for life sciences” (Nya metoder och verktyg för framställning av organofluoriner).

Stockholms universitet, anslag om 28,1 miljoner kronor för projektet ”Functional Quasicrystals? Harnessing the complexity of aperiodic intermetallic compounds” (Högt tryck ska lyfta fram unika egenskaper hos kvasikristaller).

Uppsala universitet, anslag om 28,1 miljoner kronor för projektet ”Deciphering the role of functional constraint and convergent evolution on genome regulation” (Hur generna påverkar hjärnans funktion hos hund och människa).

Sveriges lantbruksuniversitet, anslag om 27,5 miljoner kronor för projektet ”Co-evolution of protease structure and biological function” (Metacaspaserna styr över liv och död).

Linköpings universitet, anslag om 27,2 miljoner kronor för projektet ”Hydrogen Peroxide, Fuel and Energy Technology for the Future” (Framtidens flytande bränsle).

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, anslag om 25,6 miljoner kronor för projektet ”Kunskap i världsklass och Entreprenörskap för framtiden”.

Uppsala universitet, anslag om 22,2 miljoner kronor för projektet ”Dynamic Phenomena of Magnetic Materials” (Metoder som ska göra magnetiska processer mer begripliga och styrbara).

Lunds universitet, anslag om 21,6 miljoner kronor för projektet ”Capturing the regenerative potential of the brain” (På jakt efter strömbrytarna som startar nybildning av hjärnans nervceller).

Uppsala universitet, anslag om 19,1 miljoner kronor för projektet ”From Scattering Amplitudes to Gravitational Waves” (Bättre beräkningar av fundamentala krafter).

Karolinska Institutet, anslag om 18 miljoner kronor för projektet ”Tissue-crosstalk and Metabolic Regulation of Type 2 diabetes” (Vill förstå mekanismerna bakom kost och motion vid diabetes).

Kungl. Vetenskapsakademien, 18,5 miljoner kronor till Nobelsymposier 2018 – 2022.

Karolinska Institutet, anslag om 16,2 miljoner kronor för projektet ”Decoding the logic of the neural circuits for motor actions” (Smyga eller spurta – så får musklerna order om hastighet).

Handelshögskolan i Stockholm, anslag om 16 miljoner kronor till utbytesprogrammet ”The Wallenberg International Fellows Program - Preparing Leaders for the new Global Business Environment”.

Tekniska Museet, anslag om 15 miljoner kronor för projektet “Wisdome” (interaktiv, digital lär- och testmiljö för vetenskapskommunikation).

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, anslag om 14 miljoner kronor för projektet “Junior Academy - Engineering Scholars of IVA”.

Swedish House of Finance, anslag om 12 miljoner kronor för projektet “A National Financial Research Data Center in Sweden” (Databaser i finansiell ekonomi).

Umeå universitet, anslag om 9,5 miljoner kronor för projektet “Artificial Intelligence – Destroyer or enabler of democra5cy and self-determination?” (Hur skapas etisk medvetenhet kring AI).

Brilliant Minds, anslag om 9 miljoner kronor för ledarskapssymposier under tre år.

Jubileumsdonationen instiftad 1967 i anledning av Stiftelsens 50-årsjubileum. Donationen innebär stöd till lärosätena för stipendier till resor för vetenskapligt utbyte, främst till yngre forskare. 7,2 miljoner kronor.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, anslag om 7 miljoner kronor till ”Prins Daniels Fellowship "Stöd till entreprenörskap hos unga personer".

Handelshögskolan i Stockholm, anslag om 6,9 miljoner kronor för projektet ”On the Economic Consequences of a Shrinking Stock Market” (Påverkas samhällsekonomin av en krympande marknad).

Stockholms universitet, anslag om 6,6 miljoner kronor för projektet “Understanding production and perception of multimodal emotion expressions using machine learning method” (Med psykologi och AI byggs databas över känslouttryck).

Stockholms universitet, anslag om 5,8 miljoner kronor för projektet “The Cold War in the past and present: Constructing a Swedish military heritage” (Kulturarvet efter kalla kriget – kråga om urval och tolkningar).

Lunds universitet, anslag om 5,1 miljoner kronor för projektet “Digital Diplomacy in a Turbulent Global World” (Sociala medier – en ny arena för diplomatin).

Lunds universitet, anslag om 5,1 miljoner kronor för projektet “The #metoo momentum and its aftermath: digital justice seeking and societal and legal responses” (En analys av rättvisebegreppet i #metoo rörelsen).

Lunds universitet, anslag om 5 miljoner kronor för projektet ”The cortical hierarchy of native phonological proficiency” (Betydelsen av hjärnbarkens hierarki för skicklighet i modersmålet).

Linköpings universitet, anslag om 5 miljoner kronor för projektet ”Lästräning med digitala media för barn i träningsskola som använder AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)”.

Lunds universitet, anslag om 5 miljoner kronor för projektet “THE LANG-TRACK-APP: Studying exposure to and use of a new language using smartphone technology” (Vilket är bästa sättet att lära sig och utveckla ett nytt språk?).

Lunds universitet, anslag om 4,7 miljoner kronor för projektet “How will different forwardlooking distributions of responsibility affect the long-term development of Artificial Intelligence?” (Dagens ansvarsfördelning styr morgondagens utveckling av AI).

Umeå universitet, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet “Banking Before Banks: Networks, Behaviour and Strategies in Early Financial Markets” (Bankväsendet före bankerna).

Karolinska Institutet, 4,5 miljoner kronor för projektet “Visualization as support for learning anatomy and physiology - from novice to expert” (Visualisering som stöd för lärande inom anatomi och fysiologi – från nybörjare till utveckling av expertkunskap).

Stiftelsen Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet ”Kemi på Alfons Åbergs Kulturhus”.

Uppsala universitet, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet “The Unwanted Citizens: The Holocaust and the Aryanization of Jewish Property in Romania and the Independent State of Croatia (NDH), 1940-1945” (De oönskade medborgarna I förintelsen och “ariseringen “ av judisk egendom i Rumänien och den oberoende staten Kroatien).

Uppsala universitet, anslag om 4,2 miljoner kronor för projektet “Democratic Self-Defense: The Social Model” (Social jämlikhet till försvar för demokratin).

Ratio - forskningsinstitut, anslag om 4,1 miljoner kronor för projektet “Digitization and opportunity creation—A historical analysis of the genesis of the Stockholm Stock Exchange” (Fallstudie ska kasta ljus över finansteknologins utmaningar).

The European Institute for Japanese Studies (EIJS), anslag om 4 miljoner kronor för projektet “Trade with Distant Partners: EU:s Free Trade Agreements with East-Asia, Impact on Trade and Investments” Analyserar effekterna av frihandel med avlägsna länder).

Uppsala universitet, anslag om 3,9 miljoner kronor för projektet “What are they fighting for? Conflict Issues and the Resolution of Civil Wars” (Mer kunskap om tvisterna bakom inbördeskrig ska ge ökad chans till lösningar).

Jönköping International Business School, anslag om 3,8 miljoner kronor för projektet “Ageing and entrepreneurship” (En studie av äldres företagande – hur, om, varför?).

Sweden-Japan Foundation, stipendieprogram i anledning av 150-årsjubileet av diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Japan, 3,8 miljoner kronor

Göteborgs universitet, anslag om 3,7 miljoner kronor för projektet “Optimizing human computation using a game with a purpose” (Medborgarforskning ska bidra till bättre människa – maskin – system).

Jönköping International Business School, anslag om 3,6 miljoner kronor för projektet “Reaping the benefits of digitalization for stakeholder management: Making open stakeholder management work” (Samspelet mellan företag och intressenter via sociala medier).

Handelshögskolan i Stockholm, anslag om 3,5 miljoner kronor för projektet ”Systematisk kvantifiering av biografiska data över entreprenörer och deras företag” (Databas över förmögna entreprenörer öppnar för ny forskning).

Karolinska Institutet, anslag om 3,5 miljoner kronor för projektet “Healthy learning: Causal mechanisms and gene-environment interplay in positive health effects of active engagement in culture” (Hälsosamt lärande).

Sepsisfonden, anslag om 3 miljoner kronor för utbildning och ökad kännedom kring sepsis.

Stiftelsen Svenskt Demenscentrum, 3 miljoner kronor för utbildningsprojektet ”Flerdimensionellt E-bibliotek inom demensområdet”.

Uppsala universitet, anslag om 3 miljoner kronor för projektet “Only the Best and Brightest: Intelligence, Race, and Educational Policy in post-WWII US” (Endast de bästa och smartaste studie av utbildningspolicy efter andra världskriget i USA).

Forum for Elderly Care SCI, 2,9 miljoner kronor för utbildningsprojektet Dementia Forum X.

Kungl. Krigsvetenskapsakademien, anslag om 2 miljoner kronor för projektet ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES)”.

Svenska Matematikersamfundet, Wallenbergpriset i Matematik, 1,8 miljoner kronor.

Uppsala universitet, anslag om 1,7 miljoner kronor för projektet “Skedemosse - the Ritual Landscape and Early Medieval Horse-races in Scandinavia and beyond” (Studier av rituella hästkapplöpningar i Skandinavien och Nordvästeuropa och hur dessa har manifesterats rumsligt i landskapet).

Nationalmuseum, anslag om 1,7 miljoner kronor för projektet ”The matter of drawing. Copies and tracings in 18th-century architectural practice and design” (Studier av hur kopior använts i skapandeprocessen).

Nobelstiftelsen, utbildningsprogram boken ”Factfulness till alla tredjeårsgymnasister i Sverige under hösten 2018”, 1,5 miljoner kronor.

Stiftelsen Hippocampus, anslag om 1,5 miljoner kronor för projektet ”Hästunderstödd terapi, pedagogik och aktivitet för barn och unga”.

Gundua Foundation, 1 miljon kronor för projektet “Student & Women Education in Entrepreneurship in Kenya”.

Lunds universitet, anslag om 962 tusen kronor för projektet ”Sheep o'hoy: the zooarchaeology of sails production” (Med fokus på den skånska regionen belyses fårskötseln som en viktig beståndsdel i det sena järnålderssamhället).

Kulturen, anslag om 544 tusen kronor för projektet ”Yttertaken på kyrkorna i Lunds stift före ca 1850: material, teknik och betydelse”.

Mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag

Kontakt:

Oscar Stege-Unger, kontaktperson Wallenberg Foundations
Tel: 070-6242059
E-post: oscar.stege.unger@wfab.se