Wallenbergstiftelsernas anslag 2017

Under 2017 anslogs totalt 2,2 miljarder kronor. Huvuddelen av Stiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger också betydande anslag till bland annat samhällsvetenskap, humaniora, utbildning och arkeologi.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser bildade av familjen Wallenberg eller etablerade till minne av familjemedlemmar.

Av de totalt 2,2 miljarder kronorna anslog de tre största Stiftelserna: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, 2,1 miljarder kronor.

För att kunna ge en samlad bild av Stiftelsernas anslag till svensk forskning och utbildning så publicerar Wallenbergstiftelserna från och med i år en förteckning med kortare beskrivningar över anslag som beslutats inom de tre största Stiftelserna under året.

– Vi tycker det är viktigt att kunna ge en samlad och överskådlig bild av de anslag som sker från Wallenbergstiftelserna. Det här är en nyhet från och med år. Vi är stolta över det djup och den bred med vilken Stiftelserna kan stödja svenska lärosäten i den forskning och utbildning som bedrivs där, säger Peter Wallenberg Jr ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i en kommentar.

Anslag beviljade av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond:

Strategiska satsningar

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses Jubileumsdonationer 2017
Stiftelsen kan tid efter annan, genom riktade anslag till grundforskning, stödja utveckling av ny teknologi som kan bidra till Sveriges långsiktiga utveckling som forsknings- och industrination. Under året beslutade Stiftelsen att genom en jubileumsdonation bevilja ett utökat anslag till Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP, med 1 miljard kronor under tio år för att bygga kompetens inom olika delar av AI samt ett tioårigt anslag om 600 miljoner kronor för kvantteknologi och uppbyggnaden av Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT.

Dessutom beviljades ett jubileumsanslag om totalt 150 miljoner kronor för att inspirera unga att intresseras sig för forskning. Anslaget går till fem Science centers runt om i landet.

 • Förstärkning av WASP för artificiell intelligens, 1,0 miljarder kronor fram till 2027
 • Kvantteknologi, 0,6 miljarder kronor fram till 2027
 • Visualiseringsteknik samt pedagogisk utveckling och produktion till fem Science centers 150 miljoner kronor

Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP)
Forskningsprogrammet är en kraftfull satsning på grundforskning, forskarutbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling. Programmet ska bidra till en kunskapsuppbyggnad och utveckling inom ett stort antal områden där fordon, robotar och komplexa programvaruintensiva system med intelligens uppnår autonomi i växelverkan med människor. Kunskap som är avgörande för att svensk forskning ska hänga med i utvecklingen mot det uppkopplade samhället där allt fler system också blir självstyrande. En viktig del av programmet är uppbyggnaden av en plattform för akademisk forskning och utbildning som kan växelverka med svensk industri.

 • 1,3 miljarder kronor fram till 2025

Livsvetenskap
Under många år har stora anslag beviljats inom området som resulterat i att stiftelserna på flera sätt varit med och utvecklat Sverige till en framstående life science-nation. Under 2014 togs ett inriktningsbeslut att göra ytterligare en kraftfull, samlad satsning inom livsvetenskaperna.

 • 2,5 miljarder kronor fram till 2026

Proteinforskning
Wallenberg Center for Protein Research, WCPR, är en kraftsamling kring forskning om proteiner och biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel, som är gjorda utifrån kroppens egna proteiner, har revolutionerat medicinen och gjort det möjligt att behandla avancerade sjukdomar på ett nytt sätt.

I framtiden förväntas många fler sjukdomar behandlas med hjälp av biologiska molekyler, främst baserade på antikroppar

 • 340 miljoner kronor fram till 2023

Wallenberg Wood Science Center
Forskningen vid Wallenberg Wood Science Center fokuserar på att möjliggöra nya produkter från svensk skogsråvara genom att utnyttja mer av träet. Hållbara förpackningar, elektronik och implantat i kroppen är några potentiella produkter.

 • 850 miljoner kronor fram till 2028

MAX IV-laboratoriet
MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet har beviljats 280 miljoner kronor till strålrör och utbyggd datalagringskapacitet. Sedan det första Max-laboratoriet skapades har Stiftelsen bidragit med över en miljard kronor till MAX-laboratorierna.

 • 280 miljoner kronor

Utbildning för ökad integration
Programmet ”Utbildning för ökad integration” är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med Kungl.Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien.

 • Gemensam satsning av Stiftelserna med totalt 300 miljoner kronor under en tioårsperiod

Läs mer om de strategiska anslagen

Individanslag

Wallenberg Academy Fellows
Programmet är en satsning på unga forskare där de ges långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, samtidigt som programmet bidrar till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön

 • 24 unga forskare utsågs 2017, 240 miljoner kronor
 • 17 unga forskare beviljades förlängningsanslag, 170 miljoner kronor

Läs mer om 2017 års Fellows

Läs mer om förlängningsanslagen

Wallenberg Scholars
Programmet som riktar sig till etablerade forskare utlystes under perioden 2009-2012. Programmet är femårigt med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år.

 • Totalt 18 seniora forskare har beviljats ett förlängt anslag om fem år, 290 miljoner kronor.

Läs mer

Postdoktorstipendier
13 unga forskare har beviljats två års postdoktorstipendium vid olika institutioner på Stanford University. Efter två år utomlands har de möjlighet att få två års finansiering av en forskartjänst vid ett svenskt lärosäte.

 • 30 miljoner kronor

Tre unga forskare har beviljats två års postdoktorstipendium inom life science på Broad Institute i Cambridge, USA. Efter två år utomlands har de möjlighet att få två års finansiering av en forskartjänst vid ett svenskt lärosäte.

 • 10 miljoner kronor

Läs mer

Wallenberg Clinical Scholars
Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

 • Två seniora forskare utsågs 2017, 30 miljoner kronor.

Läs mer

Wallenberg Clinical Fellows
Projektets syfte är att stimulera svenska yngre läkares kliniska forskning. Programmet möjliggör att läkarna under 3 år kan ägna stor del av sin arbetstid åt medicinsk forskning.

 • Tre forskare utsågs 2017, 15 miljoner kronor.

Läs mer

Matematikprogrammet
För att Sverige ska kunna återta en internationell tätposition inom matematikområdet stödjs framstående matematikforskare under åren 2014-2022. Stödet uppgår till totalt 340 miljoner kronor.

 • 14 tjänster beviljades inom programmet 2017. 32 miljoner kronor

Läs mer

Anslag

Wallenberg Advanced Bioinformatics infrastructure vid Stockholms och Uppsala universitet – har beviljats fortsatt stöd med 75 miljoner kronor för perioden 2021 – 2025

Göteborgs universitet, anslag om 44,7 miljoner kronor för projektet ”Interconnected quality (IQ) control – role in organelle structure-function, aging, and longevity assurance” (Ny strategi i forskningen om biologiskt åldrande)

Göteborgs universitet, anslag om 43,2 miljoner kronor för projektet ”Transforming microbiome research” (Studier om tarmflora och diabetes)

Karolinska Institutet, anslag om 36,8 miljoner kronor för projektet ”The Achilles’ heel of breast cancer” (Utnyttja cancerstamcellers unika anpassningsförmåga)

Göteborgs universitet, anslag om 36,3 miljoner kronor för projektet ”Attosecond chronoscopy of electron wave-packets probing” (Korrelationer i mikrokosmos)

Stockholms universitet, anslag om 35,2 miljoner kronor för projektet ”Solving the Higgs Fine-Tuning Problem with Top Partners” (På jakt efter okända elementarpartiklar)

KTH, anslag om 34,8 miljoner kronor för projektet ”Quantum Sensors” (Nytt ljus över kvantdetektorer)

Göteborgs universitet, anslag om 34,5 miljoner kronor för projektet ”Mitochondrial genome separation and segregation” (Nybildat mitokondriellt DNA och dess resa till nästa cell)

Uppsala universitet, anslag om 34,3 miljoner kronor för projektet ”Mast cells and their proteases: future targets for asthma therapy and diagnosis” (Ny effektivare astmabehandling på spåren)

Lunds universitet, anslag om 34,2 miljoner kronor till projektet ”Controlled atomic scale 3D ordering for exotic electronic phases” (Elektroniska egenskaper studeras med hjälp av nanotrådar)

Naturhistoriska riksmuseet, anslag om 31 miljoner kronor för projektet ”Comparative Insect Biomics” (Alla insekter i Sverige kartläggs med den senaste DNA-tekniken)

Göteborgs universitet, anslag om 29 miljoner kronor för projektet ”Molecular structure of mucin domains and role of their interactions” (Detaljstuderar slem i jakt på nya läkemedel)

Karolinska Institutet, anslag om 27,5 miljoner kronor för projektet "Understanding malaria-parasite survival in the human body for developing new antimalarial drugs" (Undersöka hur malariaparasiter blir resistenta)

Uppsala universitet, anslag om 27,5 miljoner kronor för projektet ”Random Structures and Algorithms” (Slumpmässiga strukturer och algoritmer)

Lunds universitet, anslag om 26,2 miljoner kronor för projektet ”Pinning down the origin of collective effects in small collision systems” (De undersöker Universums första tillstånd - kvarkgluonplasma)

Karolinska Institutet, anslag om 25,2 miljoner kronor för projektet ”Deciphering Spatial Signaling of Protein Clusters at the Membrane” (Metoder som ska förenkla studier av proteiner som samarbetar på cellytan)

Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS), anslag om totalt 34,5 miljoner kronor till program vid Institutet under perioden 2018 - 2022

Stockholms universitet, anslag om 20 miljoner kronor till projektet “Deciphering the physicochemical codes for cellular function” (Cellernas molekylära liv)

Stockholms universitet, anslag om 19 miljoner kronor för projektet “Fundamental Research in Biosphere-based Sustainability Science” (Grundläggande forskning i biosfärsbaserad vetenskap om hållbar utveckling)

Karolinska Institutet, anslag om 18,4 miljoner kronor för projektet ”Elucidating the principles of allelic expression and regulation using single-cell genomics” (Utreder frågetecken kring arvsmassans reglering)

Uppsala universitet, anslag om 18 miljoner kronor för projektet ”Development of new therapeutic strategies based on the discovery of STINP” (Nyupptäckt protein med potential att behandla virusinfektioner)

Lunds universitet, anslag om 10 miljoner kronor till förstudie ”The Soft X-Ray Laser @ MAX IV” Stiftelsen Sveriges Unga Akademi, stöd till akademien under en femårsperiod om totalt 10 miljoner kronor

KTH, Software Development Academy: Program som syftar till att utbilda nyanlända i programmering samt stöd att efter utbildningen komma i arbete inom IT-sektorn, 10 miljoner kronor

Jubileumsdonationen instiftad 1967 i anledning av Stiftelsens 50-årsjubileum. Donationen innebär stöd till lärosätena för stipendier till resor för vetenskapligt utbyte, främst till yngre forskare. 7 Miljoner kronor

Uppsala universitet, anslag om 6 miljoner kronor till projektet "The Need for Increased Understanding of the United States in Sweden" (Stärka forskning och utbildning om amerikanskt samhällsliv och kultur)

Stockholms universitet, anslag om 5,5 miljoner kronor för projektet ”The Great Green Transformation: Politics, Markets, and Civic Society in the Anthropocene” (Studie av hur “den stora gröna omställningen” av politik, marknader och civilsamhälle kan ske)

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning, anslag om 5,1 miljoner kronor för projektet “Labor market regulation, the demand for labor and marginal groups” (Analys av effekter av regleringar och språkbarriärer på den svenska arbetsmarknaden med fokus på marginalgrupper)

Lunds universitet, anslag om 5 miljoner kronor för projektet “Longer working lives and informal caregiving: Tradeoffs and economic value” (Beräkning och värdering av den tid som läggs på vård av anhöriga)

Uppsala universitet, anslag om 5 miljoner kronor för projektet ”From Dust to Dawn: Multilingual Grammar Extraction from Grammars” (Genom utnyttjande befintliga samlingar av digitaliserade grammatiska beskrivningar utöka möjligheterna att göra stora språkjämförelser)

Lunds universitet, anslag om 5 miljoner kronor för projektet “CHRONOS - Chronology of Roots and Nodes of Family Trees. Fine-tuning the Instruments of Linguistic Dating” (Utforskar möjligheterna att datera förhistoriska stadier av språk i språkfamiljer)

Göteborgs universitet, anslag om 4,8 miljoner kronor för projektet ”Digital scaling” - exploring social impact in contemporary collective action” (förstå digitala plattformars roll i moderna sociala rörelser med fokus på social påverkan)

Sveriges lantbruksuniversitet, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet “The right question: New ways to elicit quantitative information in surveys” (Undersökning om hur man kan man förbättra enkäter genom att använda självvalda intervallsvar)

Umeå universitet, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet “Gender and morbidity: Individual sickness trajectories of women and men in Sweden during the first half of the 20th century” (Empiriskt kartlägga förvärvsarbetande kvinnors situation)

Umeå universitet, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet “Design Philosophy for Things that Change” (Utveckla en designfilosofi för “föränderliga ting”)

Svenska Nationalkommittén för Kemi, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet ”Kemi i kontext - ett nätbaserat fritt tillgängligt läromedel i kemi för högstadiet”

Lunds universitet, anslag om 4,4 miljoner kronor för projektet “Digitalization and Legal Responsibility” (Studie av internationella rättsregler om hur digitalisering av beslutsfattande påverkar rättsligt ansvar inom området rätt och säkerhet)

Linköpings universitet, anslag om 4,4 miljoner kronor för projektet “Programming Didactics - Learning and Assessing Programming in Primary Education” (Stödja och utveckla undervisningen i programmering i svensk grundskola)

Uppsala universitet, anslag om 4,3 miljoner kronor för projektet ”Didactical models and Learning Study” (Studie av hur kollegialt lärande bidrar till förnyelse)

Handelshögskolan i Stockholm, anslag om 4,1 miljoner kronor för projektet “Urban sustainability, sustainably urban? (Studie av hur städer är integrerade i relationer mellan olika städer som bland annat omfattar en ekonomisk arbetsdelning samt hur hållbarhet skapas)

Umeå universitet, anslag om 4,1 miljoner kronor för projektet “Identities in Flux: Digital Cartographies for Revisiting Pausanias’ Description of Greece” (Studera migration, samhällsomvandling och kris i Europa genom ett digital och ett antikt prisma)

Lunds universitet, anslag om 4 miljoner kronor för projektet “Migration, Integration and Development: The Role of Transnational Immigrant Organizations In Sweden” (Betydelsen av invandrarorganisationer för integrationen på arbetsmarknaden)

Kungl. Musikhögskolan, anslag om 4 miljoner kronor för projektet ”MITIS - musikalisk IT i skolan”

Lunds universitet, anslag om 4 miljoner kronor för projektet “The Magical Garden – Supporting Early Mathematics for Preschoolers with different Linguistic Backgrounds” (Forskning kring samband mellan matematikinlärning och språklig kompetens)

Lunds universitet, anslag om 4 miljoner kronor för projektet ”Musical Transformations” (Forskning om frågan hur musiker omskapar musik i samtida interkulturella eller transnationella kontexten)

Stockholms universitet, anslag om 3,9 miljoner kronor för projektet ”Mot en typologi av förbindelse: social kognition i grammatiken” (Beskriva undersökta formers grammatiska status betydelser, funktion, ursprung och användning för att kunna förslå en typologi över förbindelse i språk)

Karolinska Institutet, anslag om 3,8 miljoner kronor för projektet “Health and mortality in older Europeans - a matter of cash and care?” (Undersöka välfärdsordningarnas betydelse för äldres hälsa och överlevnad i Europa med särskilt focus på Sverige)

Uppsala universitet, anslag om 3,8 miljoner kronor för projektet ”Governing public professions: Performance management and professional autonomy in the police and military” (Undersökning av hur den resultatstyrning som varit dominierande I svensk offentlig förvaltning har påverkat Polismyndigheten och Försvarsmakten)

Göteborgs universitet, anslag om 3,8 miljoner kronor för projektet ”Collectively Intelligent and Creative Teams - Co-ICT” (Studie av hur studera hur och till vilken grad programvarututvecklingsgrupper använder sig av kollektiv intelligens)

Umeå universitet, anslag om 3,8 miljoner kronor för projektet “EndoSisters – Information work and peer support in a digitally embodied patient movement” (studie av hur kvinnor som lider av endometrios använder sig av internet och sociala medier)

Göteborgs universitet, anslag om 3,8 miljoner kronor för projektet “The Rise of the Platform Economy” (Studie av de motsättningar som uppstår i den nya plattformsekonomin)

Handelshögskolan i Stockholm, anslag om 3,7 miljoner kronor för projektet “Are current regulatory tools effective in preventing the next financial crisis? (Analysera regleringsavvägningar som gjordes i samband med finanskrisen)

Fulbright Commission, anslag om 3,5 miljoner kronor för Fulbright Distinguished Chairs in Alternative Energy Technology, vid Chalmers tekniska högskola

Umeå universitet, anslag om 3,3 miljoner kronor för projektet “Occupations and regional economic transformation: Quantifying the evolution of workforce interdependence across regions” (öka förståelsen av vilka förutsättningar som påverkar hur en region hanterar ekonomisk omvandling)

Stockholms universitet, anslag om 3,2 miljoner kronor för projektet “Hidden events in turn-taking” (undersökning hur säkra prediktioner av turtagningsavsikter blir med statiska metoder)

KTH, anslag om 3,2 miljoner kronor för projektet “Technology supported storytelling for engaged student learning” (undersökning av hur digital Teknik kan stödja och engagera elever när de arbetar med berättande)

Uppsala universitet, anslag om 3 miljoner kronor för projektet “Promoting education and research in decisive areas of law“ (samarbete inom undervisning och forskning mellan Minnesota Law School och Juridiska fakulteten, Uppsala universitet)

Stiftelsen Ester, anslag om 3 miljoner kronor till projektet ”Dynamiska företag, baserade på forskningsempiri, för kvinnor med utländsk bakgrund som lever i utanförskap”

Gundua Foundation, anslag om 3 miljoner kronor till projektet “Student and Women Education in Entrepreneurship in Kenya”

Uppsala universitet, anslag om 3 miljoner kronor till Teknisk utrustning och inredning av utställningssal vid Uppsala universitetsbibliotek

Institutet för Framtidsstudier, anslag om 2,9 miljoner kronor för projektet ”Sequences of democratization” (att med hjälp av ny metodologi öka kunskapen om demokratieseringsprocesser)

Utrikespolitiska institutet, anslag om 2,8 miljoner kronor för projektet ”Nationell självständighet och europeisk integration: Skottlands och Kataloniens demokratiska utmaningar mot EU:s politiska ordning”

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning, anslag om 2,8 miljoner kronor till Gästforskarstipendium

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse, anslag om 1,8 miljoner kronor för framtagande av Nätparlören - Tryggare nätvardag genom bättre kommunikation mellan föräldrar och barn

Kungl. Musikaliska Akademien, anslag om 1,5 miljoner kronor för projektet ”Levade Musikarv”

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning, 1,1 miljoner kronor till Nordiska Juristpriset - KAW:s pris för rättsvetenskapliga insatser

Mer om Knut och Alice Wallenbergs projektanslag