Wallenbergstiftelserna satsar på humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning inom AI och autonoma system

AI, maskininlärning, robotisering… det pågående teknikskiftet kommer att påverka vårt samhälle och våra beteenden på flera sätt. Wallenbergstiftelserna satsar nu upp till 660 miljoner kronor på forskningsprogrammet WASP-HS som ska undersöka de förändringar som kommer som följd av teknikskiftet.

Förkortningen HS står för humaniora och samhälle. Forskningsprogrammet 
ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet.

– Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har genom forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, sedan tidigare satsat 3 miljarder kronor på grundforskning inom mjukvara, autonoma system och AI. Men vi får inte glömma bort att den nya tekniken också förändrar vardagen för många människor och samhället i stort, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Mot bakgrund av detta gör Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, som framför allt stödjer samhällsvetenskaplig forskning, och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, som i huvudsak stödjer humaniora, en gemensam satsning på det tioåriga forskningsprogrammet WASP-HS.

Värduniversitet för programmet är Umeå universitet.

– Vi är väldigt glada för att huvudansvaret för den här satsningen placeras hos oss. Det är ett viktigt område med stor potential. Utvecklingen av ett samhälle där artificiell intelligens och autonoma system genomsyrar människors liv är ännu bara i sin linda, säger Umeå universitets rektor Hans Adolfsson.

Internationellt framstående AI-forskare

En av de främsta orsakerna till programmets placering i Umeå är professor Virginia Dignum. Hon var en av de första professorerna som rekryterades till Sverige inom WASP:s AI-satsning och hon blir WASP-HS vetenskapliga ledare.

– Vi kommer bland annat titta på metoder och verktyg för att säkerställa att AI och autonoma system formas så att de inte strider mot mänskliga värderingar och etiska principer, säger Virginia Dignum som forskar om samhälleliga, etiska och kulturella konsekvenser av AI vid Umeå universitet. 

Programmet är tvärvetenskapligt där humaniora och samhällsvetenskap kombineras med teknisk forskning.

Kerstin Sahlin och Virginia Dignum

Kerstin Sahlin och Virginia Dignum.

– WASP-HS kommer att bedriva en omfattande forskarskola med upp till 70 doktorander, rekrytera minst tio nya forskargrupper och tolv gästprofessorer. Ett av WASP-HS huvudmål är att stärka den svenska forskningskompetensen inom området med forskarutbildning och rekrytering av unga forskare och gästforskare, säger professor Kerstin Sahlin, styrelseordförande i WASP-HS.

WASP-HS ska vara fristående från, men drivas i nära samarbete med, WASP.

–Det innebär att WASP-HS ska bedriva oberoende studier av teknikens inverkan på företagande och samhälle men samtidigt samverka med WASP inom bland annat forskar-utbildningen, förklarar Virginia Dignum.

En viktig del i programmet är internationella samarbeten bestående av partnerskap, gästforskare samt postdoktorandvistelser utomlands.

Bakgrund

WASP
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges enskilt största privata forskningssatsning någonsin. Målsättningen är att lyfta Sverige till en internationellt ledande position inom områdena mjukvara, autonoma system och AI. Stiftelsens satsning uppgår totalt till 3 miljarder kronor fram till år 2026. Tillsammans med medfinansiering från de ingående universiteten samt svenska industriföretag omfattar hela satsningen 4 miljarder kronor.

https://kaw.wallenberg.org/wallenberg-artificial-intelligence-autonomous-systems-and-software-program-wasp

Virginia Dignum
är professor i Social and Ethical Artificial Intelligence vid Umeå universitet, och en internationellt erkänd forskare inom AI. Virginia Dignum deltar aktivt i flera internationella initiativ som rör politiska och strategiska riktlinjer för forskning och tillämpningar inom AI. Hon är bland annat en av 52 experter som har utsetts för att presentera riktlinjer och rekommendationer inom Europas AI-strategi samt medlem av World Economic Forum Global Fourth Industrial Revolution Council on AI.

Kerstin Sahlin
är professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Hon var 2013 - 2018 huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. År 2006 - 2011 var hon prorektor för Uppsala universitet. Kerstin Sahlin är 3:e vice preses vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Kontaktpersoner

Peter Wallenberg Jr, ordförande för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80
E-post: mmw@wfab.se

Virginia Dignum, professor och vetenskaplig ledare WASP-HS, Umeå universitet
Tel: 0720-85 08 90
E-post: virginia.dignum@umu.se

Kerstin Sahlin, professor och styrelseordförande WASP-HS, Uppsala universitet
Tel: 070-425 07 98
E-post: kerstin.sahlin@fek.uu.se

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga Stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg.

Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt med landsgagneligt fokus och har anslagit omkring 33 miljarder kronor sedan 1917, varav närmare tio miljarder de senaste fem åren.