Utbildningssatsningar för minskat utanförskap

Programmet ”Utbildning för ökad integration” är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien.

– Utbildningssatsningarna är vårt bidrag till att försöka minska risken för utanförskap för nyanlända och elever i invandrartäta områden. Vi som verkar inom kunskapsområdet vill ta vår del av ansvaret och bidra både för att förbättra integrationen och för att ta tillvara all den kompetens och talang som kommer till landet. Utbildning är en viktig nyckel till arbetsmarknaden, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Programmet rymmer bland annat sommarskolor i naturvetenskapliga ämnen, praktikprogram för nyanlända akademiker – Jobbsprånget – samt intensivutbildning i svenska för nyanlända elever och yrkesintroduktion för nyanlända akademiker.

Debattartikel i DN 30 maj:

Utbildningssatsningar är vårt bidrag till minskat utanförskap

Sverige står på stabil grund men vi har ett antal tydliga utmaningar framför oss. En av de mest kritiska, på både kort och lång sikt, återfinns inom utbildningsområdet. Alldeles för många i vårt land har hamnat i utanförskap och ännu fler riskerar att hamna där. Grunden till detta utanförskap finner vi ofta i en otillräcklig utbildning, bristande språkkunskaper, eller utbildning som inte är tillräckligt anpassad till förhållandena på den svenska arbetsmarknaden. Vi som arbetar med kunskap i form av forskning och utbildning har den största respekt för komplexiteten i utmaningarna som det svenska samhället står inför. Vi inser att det inte finns några enkla lösningar och att det redan görs mycket viktiga och bra insatser. Men vi är övertygade om att samhällsutmaningar bäst löses när det finns en gemensam och brett förankrad bild av verkligheten och när många samhällsaktörer samverkar, alla med sina unika kunskaper, erfarenheter och perspektiv för att på bästa sätt hjälpa till att lösa utmaningarna.

Universiteten, de vetenskapliga akademierna, och de statliga och privata forsknings-finansiärerna utgör en del av samhället som besitter viktig kunskap och vill vara med och ta ansvar när samhället står inför stora utmaningar. Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Svenska Akademien och Wallenbergstiftelserna har tillsammans valt att utifrån våra plattformar och förutsättningar aktivt och gemensamt bidra till arbetet med den stora samhällsutmaning som rör utbildningsnivå och utanförskap i landet. Delar av satsningarna kommer att göras i samarbete med universiteten i Göteborg och Stockholm.

Vi har identifierat ett antal insatser som vi tror kan ha en god inverkan på både kort och lång sikt. Våra gemensamma satsningar kommer att ske inom två områden. För det första vill vi hjälpa till att stötta ungdomar i invandrartäta områden där skolorna har stora utmaningar när det gäller integration. Avgörande för att ungdomar från dessa områden och skolor inte ska hamna i utanförskap i vuxen ålder är att de uppmuntras till fortsatta studier. Det andra området vår satsning fokuserar på är kopplat till det stora antalet nyanlända som idag står långt ifrån den svenska arbetsmarknaden. Vi kommer därför att göra en särskild satsning på den grupp av de nyanlända som har hög utbildningsnivå. För denna grupp gör vi ett antal insatser för att snabbare anpassa utbildningen till förhållanden och efterfrågan på den svenska arbetsmarknaden.  Totalt kommer satsningarna att pågå i upp till 10 år. Wallenbergstiftelsernas bidrag uppgår till 300 Mkr för dessa program.  

Den förstnämnda satsningen bedrivs i regi av Kungl. Vetenskapsakademien och innebär att sommarskolor i naturvetenskapliga ämnen startas för ungdomar i utsatta områden och för nyanlända skolelever. Intresserade nyanlända och svenska elever på gymnasieskolor får under två intensiva veckor arbeta tillsammans med fokus på naturvetenskapliga frågeställningar. För handledningen står lärare och forskare från skolor och universitet runtom i landet. Redan i sommar startar Vetenskapsakademien ett pilotprojekt med denna inriktning, och under de närmaste åren bygger man ut satsningen så att ett par hundra elever varje sommar kan erbjudas denna möjlighet till spännande fördjupning.

Satsningen på att förbereda och underlätta för högutbildade nyanlända att ta steget in på arbetsmarknaden innefattar ett antal olika delar. Den första utgår ifrån Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens satsning Jobbsprånget, som bygger på erfarenheter som skapats inom praktikprogrammet Tekniksprånget. Jobbsprånget är ett praktikprogram för nyanlända akademiker med teknisk, naturvetenskaplig och ekonomisk utbildning. Programmet har som ambition att med, en samfinansiering från regeringen, sammanlagt under fem år ordna praktikplatser vid svenska företag för upp till 4000 nyanlända akademiker. Den andra delen drivs i regi av Sophiahemmet och är en rullande tremånadersutbildning för nyanlända läkare, tandläkare och apotekare. Den kommer att fungera som ett komplement till regeringens så kallade snabbspår. KTH kommer också att ges stöd för att starta en riktad utbildning för nyanlända med målet att utbilda och förbereda IT-utvecklare och programmerare för den svenska arbetsmarknaden. 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien kommer också att få omfattande finansiering för att vidareutveckla och expandera sitt program Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) så att det bättre kan anpassas för nyanlända barn.

Svenska Akademien kommer att engagera sig i en intensivutbildning i svenska som främmande språk för nyanlända barn och ungdomar i skolåldern. Insatsen är i form av ett treårigt utvecklingsprojekt av kunskapsinriktad intensiv undervisning i svenska, med andra ord ett slags SFI med hög kvalitet för unga. 

Utöver dessa satsningar kommer Wallenbergstiftelserna att stödja ytterligare ett antal projekt fokuserade på elever i utsatta områden.  Till exempel kommer tillgängligheten till vetenskapscentret Universeum i Göteborg och Tekniska Museet i Stockholm att ökas betydligt för denna grupp. Dessutom kommer stöd att ges för att studenter vid universiteten i Göteborg och Stockholm ska kunna bidra med läxhjälpsstöd för skolelever i utsatta områden. Wallenbergstiftelsernas satsning omfattar även integrationsprojekt samt initiativ för att anställa fler lärare i utsatta skolor.

Vi har, efter dialog med ett stort antal experter och samhällsaktörer, bestämt oss för att göra dessa satsningar kopplade till nyanlända och utbildning. Vi, de vetenskapliga akademierna och Wallenbergstiftelserna, gör bedömningen att vårt bidrag till dessa samhällsutmaningar bäst ges inom utbildningssektorn och i samarbete med skolor och universitet. Vårt mål med dessa satsningar är att utbildningsnivån hos särskilt utsatta grupper ska öka samt att vi ska se större och snabbare inträde på den svenska arbetsmarknaden för nyanlända med god utbildning.

Dessa satsningar är betydande, men räcker givetvis inte för att lösa alla problem. Vi hoppas dock att denna viljeyttring från centrala akademiska aktörer kan sporra till ytterligare satsningar inom detta område. Det här är vårt sätt att bidra till ett minskat utanförskap, genom att Sverige bättre tillvaratar hela talangbasen i vårt land.

 

Göran K Hansson, Ständig sekreterare Kungliga Vetenskapsakademien

Björn O. Nilsson, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Tomas Riad, tf. ständig sekreterare Svenska Akademien

Peter Wallenberg Jr, ordförande Wallenbergstiftelserna