12 humanistiska och samhällsvetenskapliga projekt inom AI och autonoma system får anslag

Digitalisering, automation och artificiell intelligens kommer att innebära stora möjligheter och medföra förändringar både för samhället i stort och för enskilda individer. Möjligheter och förändringar som är viktiga att undersöka vetenskapligt.

Mot denna bakgrund initierade Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond år 2019 det nationella forskningsprogrammet WASP-HS, som ska undersöka möjligheter och utmaningar som kommer som följd av teknikskiftet.

– Det pågående teknikskiftet handlar inte bara om teknologi, algoritmer och datakraft utan det kommer att påverka oss alla och hela samhället. Det är därför viktigt att även de humanistiska och samhällsvetenskapliga aspekterna utforskas, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Närmare 70 miljoner kronor

Stiftelserna satsar totalt 660 miljoner kronor under tio år på WASP-HS. I årets anslagsomgång har 10 projekt beviljats anslag av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och två av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond om sammanlagt 69,8 miljoner kronor.

Några exempel på vad årets forskningsprojekt behandlar: Kommer AI-vård vara tillgänglig för alla? Internationell reglering av artificiell intelligens, AI vid affärsmodeller, strategier och organisatoriska processer, Politiska botars påverkan på demokratin, Utmaningar och möjligheter för kreativ-AI, Sociala robotar som lärandestöd, AI och kulturarvssamlingar, Vilka industriföretag kommer att överleva teknikskiftet i Sverige?

– Dessa tolv nya projekt är mycket spännande, de stärker och bidrar starkt till WASP-HS vision om utmärkt forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi ser fram emot att välkomna dessa nya forskare, säger Virginia Dignum, programdirektör WASP-HS.

Tillsammans med fjolårets 16 projekt omfattar WASP-HS programmet nu 28 forskningsprojekt.

Två projekt inom humaniora beviljade av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Professor Olov Engwall, KTH
Projekt: “Culturally Informed Robots in Learning Activities (CIRILA)”
Anslag: 4 900 000 kronor för ett treårigt projekt
Läs mer: Kulturellt kompetenta robotar i språkinlärning

Docent Anna Foka, Uppsala universitet
Projekt: “Quantifying Culture: A Study of AI and Cultural Heritage Collections”
Anslag: 4 900 000 kronor för ett fyraårigt projekt
Läs mer: Att kvantifiera kultur: En studie av AI och kulturarvssamlingar

Tio projekt inom samhällsvetenskap beviljade av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Professor Jonas Tallberg, Stockholms universitet
Projekt: “The Global Governance of Artificial Intelligence”.
Anslag: 6 000 000 kronor för ett treårigt projekt
Läs mer: Den globala styrningen av artificiell intelligens

Professor Barry Brown, Stockholms universitet
Projekt: “AI in motion: Studying the social world of autonomous vehicles”
Anslag: 6 000 000 kronor för ett femårigt projekt
Läs mer: AI i rörelse: En studie av autonoma fordon i en social värld

Professor Per Andersson, Handelshögskolan i Stockholm
Projekt: “A study of AI as a new strategic imperative; challenging existing strategies, business models and organizational processes”
Anslag: 6 000 000 kronor för ett treårigt projekt
Läs mer: En studie av AI som ett nytt strategiskt imperativ: nya utmaningar för befintliga strategier, affärsmodeller och organisationsprocesser

Professor Mats Engwall, KTH
Projekt: “Artificial intelligence and industrial transformation:  Who will survive the technology shift in Sweden?”
Anslag: 6 000 000 kronor för ett femårigt projekt
Läs mer: Artificiell intelligens och industriell omvandling: Vem kommer att överleva teknikskiftet i Sverige? 

Dr Ana Nordberg, Lunds universitet
Projekt: “AI and Automated systems and the Right to Health - Revisiting law accounting for the exploitation of users preferences and values”
Anslag: 6 000 000 kronor för ett femårigt projekt
Läs mer: AI och rätten till hälso- och sjukvård (AIcare)

Docent Johanna Björklund, Umeå universitet
Projekt:
“AI-Driven Contextual Communication: Implications for Citizens and Society”
Anslag: 6 000 000 kronor för ett treårigt projekt
Läs mer: AI-baserad kontextuell kommunikation: Konsekvenser för individ och samhälle

Professor Simon Lindgren, Umeå universitet
Projekt:
“Cyborg Politics: A study of artificial agents in online democratic deliberation”
Anslag: 6 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Läs mer: Cyborgpolitik: En studie av artificiella agenter i demokratiska processer online

Dr André Holzapfel, KTH
Projekt:
“AI and the Artistic Imaginary: Socio-cultural consequences and challenges of creative-AI technology”
Anslag: 6 000 000 kronor för ett fyraårigt projekt
Läs mer: AI och den konstnärliga fantasin: sociokulturella konsekvenser och utmaningar med kreativ-AI-teknik

Docent Magnus Strand, Uppsala universitet 
Projekt:
“AI and the Financial Markets: Accountability and Risk Management with Legal Tools”.
Anslag: 6 000 000 kronor för ett treårigt projekt
Läs mer: AI och finansmarknaderna: Ansvar och juridisk riskhantering

Docent Teresa Cerratto Pargman, Stockholms universitet
Projekt:
“Ethical and Legal Challenges in Relationship to AI-driven Practices in Higher Education”
Anslag: 6 000 000 kronor för ett fyraårigt projekt
Läs mer: Etiska och juridiska utmaningar med AI-drivna praktiker inom högre utbildning 

Kontaktpersoner:

Ingrid Sundström, verkställande ledamot, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Tel: 08-545 017 80
E-post: maw@wfab.se

Carina Dahlberg, forskningskommunikatör, Wallenbergstiftelserna
Tel: 070-273 68 50
E-post: cada@wfab.se

Virginia Dignum, professor och programdirektör WASP-HS, Umeå universitet
Tel: 0720-85 08 90
E-post: virginia.dignum@umu.se

WASP-HS
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society,
WASP-HS, inkluderar en nationell forskarskola med upp till 70 doktorander, inrättandet av minst tio nya forskargrupper i hela Sverige, stöd för tolv gästprofessorer för att stärka svensk forsknings- och nätverksverksamhet samt ett antal forskningsprojekt.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond satsar totalt 660 miljoner kronor under perioden 2019 – 2028.
WASP-HS är ett oberoende och parallellt program till WASP.
WASP-HS hemsida

WASP
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges enskilt största privata forskningssatsning någonsin. Målsättningen är att lyfta Sverige till en internationellt ledande position inom områdena mjukvara, autonoma system och AI. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning uppgår totalt till 4,2 miljarder kronor fram under åren 2015-2029. Tillsammans med medfinansiering från de ingående universiteten samt svenska industriföretag omfattar hela satsningen 5,5 miljarder kronor.
Mer om WASP
WASP:s hemsida

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de 17 allmännyttiga Stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg eller för att hedra deras minne. 
Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt samt utbildning med landsgagneligt fokus och har anslagit drygt 35 miljarder kronor sedan 1917, varav närmare elva miljarder de senaste fem åren.

Den största stiftelsen är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med fokus på naturvetenskap, teknik och medicin. De två näst största stiftelserna är Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, med fokus på samhällsvetenskap, och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, med fokus på humaniora.