Konfliktfyllda samhällsfrågor i en digital tid

För att lösa utmaningen att i en ny digital tid både öka deltagandet i, och skapa konstruktiva samtal om, konfliktfyllda samhällsfrågor vill forskarna i projektet bidra både med ny vetenskaplig kunskap och nya tekniska lösningar.

Projektet tar sin utgångspunkt i behovet av en ökad dialog mellan stat, industri och samhälle samt vetskapen om att den pågående digitaliseringen radikalt förändrat förutsättningarna för denna dialog. Medan samhällsdebatten pågår i olika digitala kanaler och forum på nätet är kunskapen om såväl möjligheter som risker med digitala kommunikationsprocesser ännu väldigt begränsad.

Denna brist på kunskap gäller inte minst frågor om de digitala plattformarnas utformning, som reglerar samspelet mellan deltagarna och påverkar förutsättningarna för bra diskussioner om konfliktfyllda frågor i olika politiska sammanhang. 

Målet med projektet är att undersöka hur utformningen av digitala arenor påverkar dialogernas kvalité och resultat. Projektet baseras på tidigare forskning om deltagande och deliberation, i betydelsen inkluderande och konstruktiva samtal, i en digital kontext. Mer specifikt så undersöks sambanden mellan plattformarnas utformning, diskussionens kvalité och resultat i två omstridda politikområden relaterade till den gröna omställningen.

Den pågående samhällsdebatten kring gröna industrier och samhällets användning av naturresurser som mineraler och skog, är i fokus för studien. Förekomsten av målkonflikter, starka intressegrupper, framväxten av nya sociala rörelser samt omfattande krav på industrins sociala ansvar och konsultation med berörda intressenter, gör området särskilt intressant. 

Debatterna kring etableringen av nya gruvor och skogens roll i klimatarbetet kan lära oss mycket om hur digitala forum bör utformas för att stödja ett brett deltagande, goda samtal samt effektiva och legitima samverkansprocesser kring konfliktfyllda frågor.

Forskningen ska realiseras i tre steg. I steg ett genomförs en kartläggning av digitala kommunikationsytor i gränslandet mellan industri, myndigheter och civilsamhälle. 

I steg två utformar, analyserar och utvärderar forskargruppen digitala arenor för kommunikation om aktuella frågor relaterade till gruvor och skog. Innehållsanalyser bidrar med information om dialogernas karaktär medan enkäter och intervjuer ger information om deltagarnas uppfattning av processerna och deras resultat. Både kvalitativa och kvantitativa metoder används för att urskilja likheter och skillnader mellan olika upplägg och politikområden. 

I steg tre arbetar projektets forskare tillsammans med kollegor, och berörda samhällsaktörer, för att ta fram generella slutsatser och en modell för digitala arenor.

Studien är mångvetenskaplig och bygger på expertis inom statsvetenskap och informationssystem samt involverar samverkan med industri, myndigheter och aktörer ur det civila samhället.

Projekt:
”From conflicts to understandings: designing online platforms to support inclusive and constructive dialogues on the Green transition” (Konfliktfyllda samhällsfrågor i en digital tid).

Huvudsökande:
Professor Annica Sandström

Medsökande:
Luleå Tekniska universitet
Anna Ståhlbröst

Lärosäte:
Luleå Tekniska universitet

Beviljat anslag: 
4,1 miljoner kronor