Friktioner och visioner kring digitaliseringens energibehov

Projektet syftar till att förstå konflikter och nya visioner som uppstår i takt med att energikrävande datahallar kopplas ihop till elnät under omställning. Denna kunskap kommer att bidra till ett djupare förståelse för hur ett långsiktigt hållbart samspel mellan digitala system och energiinfrastruktur i omvandling kan möjliggöras.

Digitala tjänster som använder sig av artificiell intelligens och sensordata spelar en allt viktigare roll i den pågående energiomställningen av samhälls- och industriprocesser. Dock drivs dessa tjänster av datahallar, en växande digital industri och infrastruktur som på senare år har kommit under stark kritik för att ha en ohållbar och växande energikonsumtion, samt en stor användning av miljöresurser och mark som potentiellt bidrar till ökad socialt utanförskap, miljöproblem och även elbrist i vissa av de lokala samhällen där anläggningarna etableras.

Forskarna i projektet ska studera friktioner och visioner kring möjliga lösningar som uppstår när energikrävande datahallar kopplas ihop till ett elnät under omställning. Ett elnät som förväntas bära energibehovet av koldioxidsnåla framtida ekonomier, men som inte är byggt för att hantera ett mer elektrifierat och datafierat samhälle. 

  • Projektet utforskar konflikter och föreställningar om hållbarhet i fyra arenor där datainfrastruktur och elnät kommer samman:
  • kommuner och regioner där datahallsetableringar fysiskt kopplas ihop till elnät och där problem med elförsörjning i samhället och elektrifierande industrier uppstår.
  • kommuner och regioner i Sverige där datahallsindustrins behov för koldioxidsnål el har resulterat i byggandet av ny energinfrastruktur, som t ex vindkraftparker 
  • pågående standardiseringsinitiativ och nya metriker som syftar till att definiera vad som räknas som en hållbar datahall och digital industri 
  • sociotekniska experiment med nya former av organisering av datahallars relation till energiinfrastruktur genom bl a distribuerad ”edge” computing eller där datahallar bidrar med energi till lokala el- och värmenät. 

I varje arena studeras ett antal fall från Sverige och norra Europa genom kvalitativa intervjuer med beslutsfattare, energiföretag och elnätsoperatörer, datahallsoperatörer och professionella dataorganisationer, forskare, designers och medborgare; samt genom en kartläggning av kontroverser i samhället som har uppstått kring problem väckta i de enskilda fallen.

Studierna kommer att utgå från ett tvärvetenskapligt perspektiv med grund i medieinfrastrukturstudier, teknik- och vetenskapsstudier, antropologi och informatik.

Projekt:
”Megabytes vs Megawatts: Understanding Infrastructural Frictions between Data Centers and Energy Grids for Sustainable Digitalization” (Megabytes vs Megawatts: Förstå konflikter mellan datahallar och energinät under omställning för en hållbar digitalisering)

Huvudsökande:
Julia Velkova

Medsökande:
Linköpings universitet
Ulf Melin
Johanna Sefyrin
Harald Rohracher

Lärosäte:
Linköpings universitet

Beviljat anslag:
5, 7 miljoner kronor